Intra in cont
Nu ai cont?
Creeaza cont
Categorii
Cadouri tematica primavara 1-8 Martie Cadouri de Paste Promotionale 1 iunie Promotionale de vara Promotionale ECO Promotionale WOW Textile Promotionale CSR Office Umbrele Genti & Calatorie Vezi mai multe
Politica de confidentialitate

Prezenta Politică are scopul de a prezenta modul în care datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate de către SC GO MEDIA SRL

De asemenea, prin această Politică informăm persoanele vizate despre drepturile pe care le au în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare, acestea fiind denumite în continuare Legislația GDPR.

Prin prelucrare se va înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

SC GO MEDIA SRL este operator de date cu caracter personal, cu sediul în Romania, Str. M. Eminescu, nr. 4/1, Lugoj, Jud. Timis, J35/964/2004, cod unic de înregistrare RO16306821, număr de telefon 0723 236107, fax 0723 236107, adresă de e-mail [email protected]. În cuprinsul acestui document, SC GO MEDIA SRL va fi denumit ”Go Media” sau ”Operatorul”.

În conformitate cu Legislaţia GDPR în vigoare, Go Media are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal care îi sunt furnizate. Go Media prelucrează datele cu caracter personal în condiții de legitimitate, implementând măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform prevederilor Legislației GDPR.

Pentru orice întrebări, sesizări sau comunicări legate de datele cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la datele de contact precizate mai sus.

În principiu, orice informație care identifică sau poate identifica, direct sau indirect, o persoană fizică este o dată cu caracter personal.

Go Media prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:
a) informaţii de identificare: nume, prenume;
b) date de contact: număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de domiciliu, adresă de contact;
c) alte informații necesare furnizării produselor Go Media/ derulării relației contractuale/ de afaceri: produse achiziționate/ comandate/ returnate, adresă de livrare;
d) date colectate în trecut în baza unor dispoziții legale în prezent abrogate, a căror perioadă de retenție nu a expirat: CNP, serie și număr act de identitate pentru emiterea facturilor fiscale etc.;
e) date din comunicările, sesizările, cererile persoanelor vizate efectuate în scris sau verbal, prin intermediul paginii de internet a Operatorului, al conturilor Operatorului de rețele sociale, al telefonului, faxului, e-mail-ului: de exemplu, nume și prenume, adresă, e-mail, telefon, alte date furnizate în cadrul comunicărilor/ sesizărilor/ cererilor/ discuțiilor.
f) date privind dispozitivul folosit pentru accesarea paginii de internet a Operatorului: tipul și numărul unic de identificare al dispozitivului (IP), sistemul de operare utilizat, limba preferată de dispozitiv;
g) cookie-uri și tehnologii similare (ex. pixeli): detalii cu privire la acestea, modul de funcționare și inactivare găsiți în pagina Politica de utilizare cookies.

Go Media își rezervă dreptul de a solicita alte date necesare pentru desfășurarea activității sale, strict în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În contextul acestei Politici, termenul persoane vizate se referă la vizitatorii paginii de internet www.go-media.ro și ai conturilor de rețele sociale ale căror utilizator este Go Media (ex. Facebook, Instagram, Twitter etc.), precum și la persoanele ale căror date sunt furnizate Operatorului de alte persoane vizate. Persoanele vizate pot furniza datele cu caracter personal atât în nume propriu, cât și în calitate de reprezentanți ai unor entități juridice.

Operatorul colectează date cu caracter personal obținute fie direct de la persoana vizată, fie indirect de la terți (cum ar fi alte persoane vizate, entități juridice pentru care persoana vizată acționează în calitate de reprezentant/ persoană de contact/ împuternicit, operatori privați sau publici, inclusiv autorități ale statului) sau din documente publice, după caz.

În cazul în care o persoana vizată furnizează Go Media date cu caracter personal despre alte persoane, acesta are obligația de a informa respectivele persoane vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cazul în care alegeți să comunicați cu noi prin intermediul rețelor de socializate, precizăm faptul că operatorii de date care administrează aceste platforme prelucrează la rândul lor conținutul mesajelor transmise prin aceste mijloace, conform politicilor proprii de prelucrare date cu caracter personal/ de confidențialitate.

Pentru a putea beneficia de produsele și serviciile Go Media sau pentru a avea acces la anumite funcţionalităţi sau servicii ale paginii de internet, este necesar să furnizați anumite date cu caracter personal pentru a vă putea furniza serviciul sau pentru a vă oferi acces la funcţionalitatea respectivă. Vă informăm că, dacă decideţi să nu ne furnizaţi informațiile obligatorii, este posibil ca solicitarea dumneavoastră să nu poată fi finalizată și să nu puteţi beneficia de anumite servicii Go Media sau funcţionalităţi ale paginii de internet.

În cazul comunicărilor comerciale/ activităților de marketing, vom prelucra datele cu caracter personal numai în cazul în care v-ați exprimat un consimțământ expres în acest scop.

Fiecare temei legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal este stabilit în acord cu scopul pentru care sunt prelucrate aceste date.

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Nr.crt. Scopul prelucrării Temeiul legal Precizări suplimentare
1. Înregistrarea persoanei vizate în calitate de client sau reprezentant al clientului pe pagina de internet Go Media Articolul 6 alineatul 1) litera b) din GDPR. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră în vederea încheierii contractului de vânzare a produselor Operatorului conform termenilor și condițiilor de vânzare ale Go Media.
2. Comuncări comerciale, activități de marketing Articolul 6 alineatul 1) litera a) din GDPR. Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în baza consimţământului dat, indiferent de modalitatea prin care acest consimțământ a fost exprimat: fizic sau online.
3. Îndeplinirea unei obligaţii legale care revine Operatorului Articolul 6 alineatul 1) litera c) din GDPR. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de exemplu pentru întocmirea și păstrarea evidențelor contabile, îndeplinirea obligațiilor fiscale, furnizarea de date către autoritățile competente etc., având în vedere legislația aplicabilă (ex. legea nr.82/1991 a contabilității, Codul Fiscal, Codul de Procedură Civilă/ Penală etc.).
4. Încheierea și executarea contractului de vânzare-cumpărare produse/ executare de servicii Articolul 6 alineatul 1) litera b) din GDPR. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de exemplu pentru a livra produsul, pentru a furniza și beneficia de garanția oferită prin contract, pentru a efectua eventualele retururi etc., conform contractului încheiat.
5. Soluționarea solicitărilor, cererilor, reclamațiilor primite de Go Media Articolul 6 alineatul 1) litera b) sau f) din GDPR. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de exemplu pentru a contacta persoana vizată în vederea obținerii de detalii privind cererea acesteia.
6. Analiza utilizării paginii de internet în scopul analizării functionalității site-ului, îmbunătățirii serviciilor noastre și a experienței persoanei vizate pe pagina de internet a Go Media Articolul 6 alineatul 1) litera a) din GDPR. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de exemplu a înțelege cum navigați pe paginile de internet ale Go Media și a optimiza modul de utilizare a acestora. Astfel, vom păstra și evalua informații cu privire la vizitele dumneavoastră recente pe site-ul nostru, precum și la modul în care vă deplasați printre diferitele secțiuni ale site-ului nostru în scopuri de analiză, pentru a înțelege modul în care oamenii utilizează site-ul nostru, astfel încât să îl putem face mai intuitiv.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe o perioadă limitată de timp, astfel cum este necesar desfășurării activității Go Media raportată scopului prelucrării și prevederilor legale aplicabile. De exemplu, în scopul îndeplinirii obligațiilor din materia arhivării, vom prelucra datele cu caracter personal pentru o perioadă de maximum 10 (zece) ani de la încheierea exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite documentele financiar-contabile justificative care conțin respectivele date cu caracter personal.

Dacă prelucrarea este efectuată în scop de comunicări comerciale/ activități de marketing, datele cu caracter personal sunt stocate pe durata valabilității consimțământului de marketing, la care se adaugă o perioadă de 3 (trei) ani – termenul general de prescripție – de la retragerea acestuia. În situația în care vă retrageți consimțământul, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în acest scop din momentul retragerii consimțământului.

Ulterior, după ce termenele de păstrare expiră, vom proceda la ştergerea datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Go Media, în calitate de operator de date şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:
a) instituții/ autorități centrale și locale în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Go Media (ex. ANAF, executori judecătorești, registre publice, poliție, parchet etc.);
b) instanțe de judecată în vederea formulării de acțiuni, apărări și reprezentării în instanță;
c) colaboratori/ furnizori de servicii utilizați de către Go Media în activitatea sa inclusiv, dar fără a se limita la domenii precum: IT, contabilitate, instruiri, audit, servicii juridice, asigurări, transmiterea de newsletter și comunicări comerciale etc.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior, care au luat măsuri adecvate de protecţie, conform prevederilor legale, pentru a asigura că aceştia îşi respectă obligaţiile privind protecţia datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pot fi transferate (ex. accesate, consultate etc.) și către alte entități în vederea inițierii și încheierii altor contracte/ relații de afaceri.

Go Media poate transfera date cu caracter personal către țări din afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European (așa-numitele țări terțe) recunoscute de Comisia Europeană cu un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal sau, dacă nu, numai dacă un nivel de protecție a datelor cu caracter personal adecvată de cea a Uniunii Europene, este garantată în mod contractual de beneficiarii situați în țara terță (de exemplu prin semnarea clauzelor contractuale standard prevăzute de Comisia Europeană). Informații suplimentare pot fi solicitate în scris la adresa de e-mail [email protected].

Conform prevederilor legale aplicabile (articolele 12-22 din GDPR), persoana vizată are următoarele drepturi:
a) dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Go Media, iar în caz afirmativ, de a obține accesul la acestea, precum și anumite informații, inclusiv prin furnizarea unei copii a datelor cu caracter personal prelucrate;
b) dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
c) dreptul la ştergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), care poate fi exercitat în situațiile reglementate expres de lege (de exemplu, în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală);
d) dreptul la restricţionarea prelucrării, care poate fi exercitat în situațiile reglementate expres de GDPR (de exemplu, în cazul în care se contesta exactitatea datelor cu caracter personal pe perioada necesară pentru clarificarea situației sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea prelucrării acestora);
e) dreptul la portabilitatea datelor, în temeiul căruia persoana vizată poate primi datele sale cu caracter personal pe care Go Media le prelucrează prin mijloace automate, în executarea unui contract sau în baza consimțământului persoanei vizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita că datele cu caracter personal să fie transmise altui operator de date;
f) dreptul la opoziţie, în temeiul căruia persoana vizată se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al Go Media (inclusiv creării de profiluri) sau realizate în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este investit Operatorul;
g) dreptul de a solicita și a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii luate în privința dumneavoastră, care produce efecte juridice și care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată;
h) dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal bazate pe acest temei legal, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
i) dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau unei instanţe competente; în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată au fost încălcate, vă puteți adresa oricând, cu o plângere sau o sesizare în acest sens, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postai 010336, Bucureşti, Romania (fax: +40 318 059 602, email: [email protected]). De asemenea, puteți introduce o acţiune în justiţie, pe rolul instanţelor judecătoreşti competente.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de GDPR, vă rugăm să ne contactați la următoarele date de contact: SC GO MEDIA SRL, Romania, Str. M. Eminescu, nr. 4/1, Lugoj, Jud. Timis, e-mail: [email protected]. Go Media va răspunde solicitării dumneavoastră în termen de o lună de zile de la primirea solicitării, conform GDPR, perioadă care poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor aflate în curs de soluționare în cadrul Go Media. Go Media vă va transmite o informare în acest sens.